Menu
A+ A A-

Učenje - šta učiti i na koji način?

Učenje je individualna aktivnost svakog pojedinca putem koje se omogućava prikupljanje znanja, poboljšanje psihofizičkih sposobnosti te usvajanje određenih navika i vještina.

Pripremila: Ilhana Dervić

Prilikom učenja, cjelinu koju želimo naučiti potrebno je prvo pročitati, te stvoriti sebi predodžbe o tome šta je bitno i nebitno u prethodno pročitanom. Trebamo izdvojiti bitne pojmove i pokušati ih raščlaniti na jednostavnije dijelove od kojih su izgrađeni, povezati ih sa nečim što nam je poznato te na osnovu toga proširiti spoznaju o datom predmetu, pojavi ili procesu. To je zajedničko za sve ljude, ali načini na koje učimo se razlikuju, temeljeno na ličnim afinitetima, iskustvima i sposobnostima koje osoba posjeduje.

U nastavku, upoznat ćemo se sa nekoliko stilova učenja. Ono što je posebno važno napomenuti jeste to da ne moramo koristiti isključivo jedan stil učenja, već da možemo kombinovati više njih, te razumjeti da ponekad i samo gradivo diktira koji stil ćemo odabrati. Nekada se određene definicije najbolje pamte preko slika ili šema, a opet, za potrebe neke druge oblasti, možemo koristiti logički stil.

Logički ili matematički stil

Učenjem koristeći ovaj stil osoba teži između pročitanih pojmova uspostaviti odnose, ako već prethodno nisu uspostavljeni, i zakonitosti na kojima se oni temelje. Nove informacije se povezuju sa informacijama koje je osoba prethodno usvojila, te čine jedinstven sistem. Bitna karakteristika ovog stila učenja je to što se informacije dublje misaono obrađuju te se omogućava njihovo skladištenje u dugoročnoj memoriji.

Vizuelni ili prostorni stil

Ovaj stil odnosi se na to da pročitane sadržaje osoba sebi pokuša prikazati preko neke njoj razumljive šeme ili slike. Otežavajuća okolnost koja se pojavljuje prilikom ovakvog načina učenja je to što izrađivanje slika i šema ponekad traje dugo, tako da osoba u toku procesa izrađivanja slika i šema izgubi motivaciju za učenje.

Auditivni stil

Osnovna karakteristika ovog stila je prerađivanje verbalno-vizuelne informacije koje osoba čuje u auditivni domen. Ovakvim osobama je često dovoljno samo da prisustvuju predavanju da bi mogli usvojiti čak i više od 50% nastavnog sadržaja.

Socijalni ili interpersonalni stil

Ovakve osobe najbolje uče u društvu, okružene ljudima. Kroz interakciju sa drugim osobama i razmjenu iskustava one usvajaju nove informacije i trajno ih pohranjuju u svojoj memoriji.

 

Za adekvatno usvajanje novih informacija, određeno gradivo nalaže kombinaciju svih ovih stilova a sve u svrhu omogućavanja nama samima da nove informacije pohranimo u dugoročno pamćenje, jer ako napravimo više korelacija sa nečim prethodno poznatim, bit će nam mnogo lakše u određenom momentu sjetiti se informacije koja nam je potrebna.

"Non scholae, sed vitae discimus – Ne za školu, već za život učimo"(latinska izreka)

 

Izvor: vaspsiholog.com